HOTEL BOSTON  ***→ map

Back to the list of hotels in Karlovy Vary

Accommodation Karlovy Vary: HOTEL BOSTON
Hotel address: Luční vrch 9 Karlovy Vary, district Karlovy Vary