Hotel Salvator  ****→ map

Back to the list of hotels in Karlovy Vary

Accommodation Karlovy Vary: Hotel Salvator
Hotel address: Vřídelní 39 Karlovy Vary, district Karlovy Vary